การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(ขยายเวลา)
อัตราค่าลงทะเบียน
หลัง ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
1. แพทย์ (เข้าร่วมประชุม ๓ วัน)
๕,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท
2. แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด / นักวิทยาศาสตร์ / นักเทคนิคการแพทย์ / บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ *
(เข้าร่วมประชุม ๓ วัน)
๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท
3. ลงทะเบียน Pre-congress (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑,๕๐๐ บาท
4. ลงทะเบียนวันเดียว Main Congress (๒๓ หรือ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)
๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท
5. งานเลี้ยง (ตอนเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑,๕๐๐ บาท
หมายเหตุ: * ลงทะเบียนประเภทข้อที่ 2 ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัว ที่แสดงว่าเป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์

ค่าลงทะเบียนรวม

  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน

❑ การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)
เลขบัญชี: 016-428248-9
ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: register.acimd2023@gmail.com

❑ การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ในทุกกรณีเมื่อมีการยกเลิกการลงทะเบียน

Supported by